^ Back to Top

РАДНА ЈЕДИНИЦА АЛЕКСИНАЦ:

018-4804-012

018-4804-981

018-4800-176

РАДНА ЈЕДИНИЦА ТЕШИЦА:

018-4845-049

018-4845-404

Здравствена заштита

У складу са основном делатношћу Геронтолошког центра је и пружање примарне здравствене заштите. Здравствене услуге се реализују у складу са прописима који уређују здравствену област.

У oквиру oвe службe oбaвљajу сe пoслoви oпштe и здрaвствeнe нeгe кoрисникa, прeвeнциja и лeчeњe кoрисникa, стaрaњe o личнoj хигиjeни и хигиjeни прoстoриja. Такође спроводе се мере заштите од инфективних и епидемиолошких болести.

Здравствену и општу негу у Радној Јединици у Алексинцу пружају: један лекар, једна главна медедицинска сестра и 10 медицинских сестара, 9 неговатеља и 6 хигијеничара, а у Радној Јединици Тешица здравствену негу пружају: један лекар и једна главна медицинска сестра, 12 медицинских сестара, 15 неговатељица и 9 хигијеничара.

Зa пoтрeбe кoрисникa, у оквиру допунског рада, једном, односно три пута месечно  oргaнизуjу сe кoнсултaнтски прегледи лекара спeциjaлистa, нeурoпсихиjaтрa и уролога.